Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter inom Tryvas verksamhet

Vi vill att du som använder Tryvas tjänster ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. United Eyes AB, org. nr 556984-9481 (även benämnt ”United Eyes”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i Tryvas verksamhet och vi arbetar aktivt för att säkerställa god integritet och användarvänlighet för dig som använder våra tjänster eller produkter. 

I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter kopplat till varumärket Tryva. Verksamheten omfattar bland annat Tryvasystemet och användandet av detta i Tryva-appen (”Appen”). 

Definition av personuppgiftsbehandling

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan identifiera dig personligen. Det kan bland annat handla om namn, e-postadress eller personnummer. Även IP-adress eller chatthistorik kan utgöra personuppgifter, om de kan hänföras till dig personligen. 

En behandling av en personuppgift sker när någon vidtar en åtgärd avseende en personuppgift, ex. insamling, registrering, överföring eller radering.  

Personuppgifter som behandlas för Tryvas verksamhet

Personuppgiftsbehandling kopplat till Tryvasystemet

Ändamål: För att administrera användning av Appen

Behandlingar som görs

Hantering för att skapa och administrera användarkonton och ge dig tillgång till Appens gränssnitt och funktioner. Hantering sker även av enhets-, logg- och programversion. 

Behandlingar görs även för att utvärdera användningar i strid med användarvillkor och besluta om avstängning från tjänsten.

Personuppgifter

För- och efternamn, e-post, profilbild (frivillig), mobilnummer (frivillig)

Lagstöd 

Fullgörande av avtal (artikel 6.1 b GDPR) enligt användarvillkor.

Lagringstid

Tills du begär borttagning eller ditt användarkonto upphör.

Ändamål: För att möjliggöra för användare av Appen att ta emot larm om fara

Behandlingar som görs

Meddelande skickas ut till berörda användare i samband med upptäckt fara.

Personuppgifter

För- och efternamn, e-post

Lagstöd 

Samtycke (artikel 6.1 a GDPR)

Lagringstid

Tills du begär borttagning, eller återkallar ditt samtycke för meddelanden om fara.

Ändamål: För att möjliggöra chatt

Behandlingar som görs

Användaruppgifter och information publiceras för att möjliggöra chatt med grannar.

Personuppgifter

Användarnamn, fritext, bifogat material

Lagstöd 

Fullgörande av avtal om appanvändning (artikel 6.1 b GDPR). 

Lagringstid

Tills du slutar använda Appen och begär borttagning.

Ändamål: För att förbättra vår tjänst

Behandlingar som görs

Användarens användning av tjänsten behandlas genom analys i syfte att förbättra tjänstens funktion och effektivitet.

Personuppgifter

För- och efternamn, e-post, användarhistorik

Lagstöd 

Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR). United Eyes bedömer att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter kopplat till tjänsten i syfte att utföra dataanalys, produktutveckling och produkttestning. Användarna har även nytta av behandlingen eftersom den hjälper oss att leverera mer ändamålsenliga och bättre tjänster. 

Lagringstid

Tills du begär borttagning

Ändamål: För att rapportera om användningen av United Eyes tjänster 

Behandlingar som görs

Anonymiserad användarhistorik kan delas med externa parter för att exempelvis rapportera om trender i tjänsten.

Personuppgifter

Anonymiserad användarhistorik

Lagstöd 

Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR) av att framställa anonyma rapporter avseende United Eyes tjänster.

Lagringstid

Tillsvidare, pga. fortsatt lagring av avidentifierade uppgifter

Personuppgiftsbehandling utanför Tryvasystemet och Appen

Ändamål: För kontakter med kundtjänst

Behandlingar som görs

Kontaktuppgifter sparas för att möjliggöra kommunikation och uppföljning med den som kontaktar oss.

Personuppgifter

Exempelvis för- och efternamn, e-post, telefonnummer, adress

Lagstöd 

Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR)

Lagringstid

Så länge kundtjänstärendet är under hantering, och högst tre år därefter.

Ändamål:  För inbjudan till event

Behandlingar som görs

Sammanställning och administration av kontaktuppgifter för att möjliggöra medverkan vid event.

Personuppgifter

För- och efternamn, e-post, telefon, adress, matpreferenser

Lagstöd 

Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR) av att administrera anmälda till event.

Lagringstid

Från anmälan till dess eventet är genomfört.

Ändamål: För utskick av nyhetsbrev

Behandlingar som görs

Administration av utskick i mejllista.

Personuppgifter

E-post, för- och efternamn

Lagstöd 

Samtycke (artikel 6.1 a GDPR)

Lagringstid

Tills du återkallar ditt samtycke, eller avslutar din prenumeration.

Ändamål: För direktmarknadsföring

Behandlingar som görs

Hantering av uppgifter för utskick av reklam om relaterade produkter och tjänster.

Personuppgifter

E-post, för- och efternamn

Lagstöd 

Samtycke utan kundrelation, berättigat intresse med kundrelation (artikel 6.1 a och f GDPR)

Lagringstid

Tills du motsätter dig fortsatta utskick.

Ändamål: För att skydda United Eyes mot rättsliga anspråk och tillvarata United Eyes legala intressen

Behandlingar som görs

United Eyes kan samla in personuppgifter om dig som behövs för att ta tillvara våra legala intressen

Personuppgifter

För- och efternamn, e-post, användarnamn, IP-adress, användarhistorik, köphistorik, adress, personnummer

Lagstöd 

Berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR)

Lagringstid

Under förberedande, pågående och slutförande av en rättslig tvist.

Varifrån vi hämtar dina personuppgifter

Vi mottar uppgift om ditt lägenhetsnummer från din fastighetsägare. Du fyller i övrigt själv i dina kontaktuppgifter i samband med att du ansluter dig till användning av Appen. Insamling sker även i samband med att du använder Appen, bland annat genom din chatthistorik och eventuell användning av platstjänster. Läs våra användarvillkor för Appen här

Hantering av personnummer

Vi hanterar inte personnummer för Appens ändamål. United Eyes hanterar i övrigt enbart personnummer när det framstår klart motiverat sett till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. 

Mottagare av personuppgifter och plats för behandling

United Eyes delar dina personuppgifter med din fastighetsägare. Uppgifter om din larmenhets identitet delas med andra användare i ditt närområde för att möjliggöra hjälpinsatser och kriskommunikation i samband med larm. United Eyes har lagring av insamlade data i Amazon Web Services (AWS). Detta innebär att dina uppgifter lagras med hög säkerhet på AWS-servrar i Frankfurt, dvs. inom EU/EES.  

I samband med larm kan information komma att skickas till larmcentral för att påkalla räddningsinsatser.

Lagringstid

Vi sparar inte dina personuppgifter för längre tid än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer detaljerad information om lagringstider under respektive ändamål ovan. 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Tillgången till uppgifterna är begränsad till de som behöver behandla personuppgifterna för sina arbetsuppgifter. Vi utvärderar löpande våra system och rutiner samt policyer för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra och skyddade. 

Dina rättigheter

Rätt till information

Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna dataskyddsinformation, genom tjänstespecifik information och genom att svara på frågor till dig. 

Rätt till tillgång (registerutdrag)

Du har rätt att få reda på om United Eyes behandlar dina personuppgifter och få en kopia över dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Genom registerutdraget får du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

För att begära registerutdrag kan du skicka e-post till support@tryva.com. Gör din begäran via din registrerade e-postadress och ange ”GDPR-utdrag” i ämnesraden.

Rätt till överföring av personuppgifter till annan mottagare (dataportabilitet)

Vid fall då vi behandlar dina personuppgifter för fullgörande av avtal eller samtycke har du rätt att begära en kopia över de uppgifter vi har om dig i ett maskinläsbart format. Detta för att du ska kunna flytta dina personuppgifter till en annan mottagare. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktig eller ofullständig information om dig, och att vi kompletterar din information. 

Rätt till begränsning

Om du tycker att uppgifter vi har om dig inte är korrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver behandla uppgifterna för ett specifikt syfte har du rätt att begära att vi begränsar vår personuppgiftsbehandling. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina uppgifter under tiden vi kontrollerar detta, eller under tiden vi kontrollerar om du har rätt att invända mot viss behandling nedan. 

Rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter

Du kan invända mot vår behandling som sker baserat på ett berättigat intresse (artikel 6.1 f GDPR) med hänvisning till dina personliga omständigheter. Du kan även alltid invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. När du meddelar oss att du inte längre vill få direktmarknadsföring kommer vi att sluta skicka dig marknadsföring. 

Rätt att invända mot automatiserat beslut som i betydande grad påverkar dig

Du har rätt att invända mot ett automatiserat beslut som fattats av United Eyes, om beslutet innebär rättsliga följder eller utgör ett beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Detta kan exempelvis vara aktuellt vid automatiserade beslut om kreditgivning.

Rätt att återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd i samtycke är du alltid fri att återkalla ditt samtycke. 

Rätt att lämna klagomål

Om du har klagomål på United Eyes behandling av dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet i Sverige. 

Kontaktuppgifter för att lämna klagomål: imy@imy.se

För mer information om dina rättigheter och regler för personuppgiftsbehandling besök https://www.imy.se

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

United Eyes AB, org. nr. 556984-9481 

Wallingatan 24, 3 tr

111 24 Stockholm, Sweden

 

E-post: support@tryva.com

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!