Användarvillkor

Tack för att du använder vår app. Genom att använda appen accepterar du dessa användarvillkor, uppdaterade den 28 mars 2022.

1. Definitioner

“App”  (eller någon form av ”app”): Tryva-appen och dess underliggande teknologier och system, tillgänglig på Google Play och iOS App Store.

“Du” (eller någon form av ”du”): du som använder vår app.

“Vi” eller “Oss” (eller någon form av ”vi” eller “oss”): United Eyes AB, org. nr 556984-9481, med varumärket Tryva.

“Ditt fastighetsbolag” (eller någon form av “ditt fastighetsbolag”): det fastighetsbolag som avtalat om att tillgängliggöra appen för dig.

2. Användning av appen

Appen är gratis att använda för privatanvändare. Föreningar, organisationer eller företag som vill använda appen behöver ingå ett separat avtal om användning som kan vara förknippat med vissa kostnader. Som komplement till och vid sidan av appen erbjuder vi tilläggstjänster för vilka avgifter kan tillkomma och som då omfattas av ytterligare villkor.

3. Generella riktlinjer

Dessa villkor utgår från grundläggande mänskliga värderingar. Appens huvudsyfte är att förhindra olyckor. Som användare ska du hålla en god ton och visa respekt för andra människor.

Som användare av appen bör du helst titulera dig med ditt fullständiga namn. Du får aldrig utge dig för att vara en annan person än den du är. 

Appen är ett komplement till, inte en ersättning för, normala larmnummer. Vid nödsituationer ska du först och främst kontakta 112. Användarna ska inte utsätta sig själva eller andra för faror som kan orsaka personskador.

4. Uppförandekod

Du måste följa vår uppförandekod för att nyttja appen.

Du får inte missbruka appen. Du får till exempel inte störa appens bakomliggande tjänster eller försöka komma åt den med en annan metod än de gränssnitt och de anvisningar som vi tillhandahåller.

Appen får inte användas:

  • för att förtala eller uttrycka sig nedvärderande om andra människor eller folkgrupper
  • för att förmedla politiska- eller religiösa åsikter, förtal- eller personangrepp
  • för brottsliga aktiviteter
  • för att etablera medborgargarden
  • av oetiska verksamhetstyper eller av tvivelaktig karaktär
  • av organisationer eller användare som uppmuntrar eller förespråkar våld, och/eller odemokratisk verksamhet
  • för att marknadsföra eller sälja en produkt eller tjänst i kommersiellt syfte
  • Du får endast använda appen i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler avseende export och återexport. Vi kan stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig appen om du inte uppfyller dessa villkor eller om vi eller myndighet utreder misstänkta oegentligheter.

5. Hantering av personuppgifter

Genom att använda appen godkänner du hur vi använder dina personuppgifter, detta beskrivs i vår Integritetspolicy på https://www.tryva.com/policy-sv.

6. Rättigheter

Genom att använda appen förvärvar du ingen äganderätt till de immateriella rättigheter som appen baseras på, eller det innehåll som du kommer åt. All äganderätt till samtliga immateriella rättigheter som appen baseras på tillhör oss. Du får inte använda innehåll från appen om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i appen. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med appen.

I samband med din användning av appen kan vi skicka meddelanden om tjänster, administrativa meddelanden och annan information till dig. Du kan välja bort vissa typer av sådan kommunikation.

Skydda dina inloggningsuppgifter genom att hålla lösenordet hemligt. Du ansvarar för all aktivitet som sker i eller via ditt konto. Om du får kännedom om obehörig användning av ditt lösenord ska du omedelbart byta inloggningsuppgifter.

7. Ditt innehåll i appen

I appen kan du överföra, skicka in, lagra och skicka eller ta emot innehåll. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det innehållet. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig.

När du överför, skickar in, lagrar och skickar eller tar emot innehåll till eller via appen ger du oss och ditt fastighetsbolag en global licens att läsa, använda, spara, återge, ändra, skapa härledda verk (exempelvis översättningar, anpassningar eller modifieringar som vi gör så att ditt innehåll fungerar bättre med appen) och distribuera innehållet till andra användare hos ditt fastighetsbolag. Denna licens fortsätter att gälla även om du upphör att använda appen.

Genom att överföra information till appen ger du också andra användare hos ditt fastighetsbolag tillåtelse att läsa, använda, återge och kommentera innehållet, under förutsättning att informationen inte förändrats eller styckats så att resultatet blivit vilseledande eller otydligt.

Viss del av innehållet i appen tillgängliggörs av andra användare. Ansvaret för detta innehåll och informationens korrekthet vilar helt på den som gör det tillgängligt. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot våra policyer och ta bort eller vägra att visa innehåll som vi skäligen anser strida mot våra policyer eller lag. Det innebär inte nödvändigtvis att vi granskar innehåll, så utgå inte från att vi gör det.

  • Du får inte ladda upp information som du vet eller misstänker är felaktig
  • Du får inte uppmuntra andra personer att bryta mot dessa villkor

I appen finns det inställningar som begränsar det innehåll som delas i eller skickas till appen. Vi respekterar dina inställningar och de val du gör vad gäller pushnotiser, begränsad delning och synlighet av dina uppgifter.

Om du skickar in synpunkter och förslag gällande appen kan vi använda dina synpunkter och förslag utan några förpliktelser gentemot dig.

8. Om programvara i appen

Vi ger dig en personlig, global, royaltyfri, ej över- eller vidareupplåtbar och icke-exklusiv licens att använda programvara som vi tillhandahåller dig som en del av appen. Det enda syftet med denna licens är att du ska kunna använda appen så som den tillhandahålls av oss, i enlighet med dessa villkor samt övriga särskilda villkor som kan tillkomma. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av appen eller vår inkluderade programvara, och du får inte heller bakåtkompilera eller försöka extrahera källkoden till någon sådan programvara, förutom i den utsträckning som sådana handlingar är tillåtna enligt lag eller om du har skriftligt tillstånd från oss.

9. Modifiering av appen

Vi ändrar och förbättrar hela tiden appen. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort eller avbryta en funktion eller appen i dess helhet helt och hållet.

Du kan när som helst sluta använda appen. Du kan närsomhelst välja att avsluta appen genom att skicka en begäran om avslut via e-post till kontakt@tryva.se. Du kan då begära att vi tar bort information som du direkt eller indirekt har tillhandahållit, vilken går att direkt länka till dig som person och ditt användande av appen.

10. Våra garantier och friskrivningar

Vi tillhandahåller appen med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg, och vi hoppas att du kommer tycka om dem. Det finns dock vissa saker som vi inte lovar om appen. Fel i appen ska anmälas via e-post till support@tryva.com.

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor lämnar inte vi några specifika löften om appen. Vi gör exempelvis inga åtaganden om innehållet i appen, appens specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. Vi tillhandahåller appen i befintligt skick. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från alla garantier gentemot dig.
Vi arbetar för att säkerställa en hög pålitlighet och kvalitet. Målsättningen är att vi ska erbjuda en högre driftsäkerhet. Som användare är du medveten om att appen kräver ett flertal fungerande funktioner, exempelvis datakommunikation, batteri, version på operativsystem och mjukvara och användarens terminal.

Appen är ett komplement till 112 och användare uppmanas att ringa 112 i händelse av nödfall. Vi tar inte ansvar för direkt eller indirekt skada som uppstått på grund av användande av appen.

11. Ansvar

Vi är inte ansvariga för skada eller förlust gentemot dig som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användningen av appen, exempelvis för utebliven vinst, intäkt eller förlorad data, ekonomisk eller indirekt skada, skadestånd på grund av särskild skada, följdskada eller skadestånd.

Under inga omständigheter ska vi och våra leverantörer och distributörer vara ansvariga för någon förlust eller skada som inte skäligen kan förutses.

Appen är huvudsakligen en plattform för digital trygghet. Utöver vad som följer av dessa villkor och de ytterligare villkor som finns att läsa på www.tryva.com saknar vi kontroll över användarnas publiceringar. Vi ansvarar således inte för fel i publicerade inlägg.

I samtliga fall är vårt skadeståndsansvar begränsat till ett belopp om högst 10.000 kr.

12. Om dessa villkor

Vi äger rätt att, från tid till annan, ändra eller komplettera dessa villkor. Vi kan ändra dessa villkor eller villkor som gäller för en viss del av appen, exempelvis för att avspegla ändringar i lag. Ändringar av och tillägg till dessa villkor eller ytterligare villkor publiceras på www.tryva.com. De nya villkoren gäller för nya användare från och med den dag villkoren publicerades. Befintliga användare blir bundna av de nya villkoren 14 dagar efter publiceringen på www.tryva.com. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för appen saknar du rätt att använda appen och ska omedelbart sluta använda appen.

Svensk lagstiftning gäller för dessa villkor.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!