Användarvillkor för Tryva-appen

Tack för att du använder Tryva-appen (”Appen”) från United Eyes AB (även benämnt ”United Eyes”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Nedan följer de användarvillkor som gäller för användning av Appen. Läs noga igenom dessa villkor innan du använder Appen. Genom användande av Appen godkänner du dessa villkor.

1. Licens

Förutsatt att du uppfyller dessa villkor och övriga instruktioner från United Eyes AB får du härmed en rätt att nyttja den programvara som Appen består av, dvs. en licens. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts till dig behålls av United Eyes. Material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat och därmed tillhöra United Eyes AB eller tredje part. Dessa villkor ger ingen rätt att använda sådant material. 

2. Tillåten användning

Licensen innebär en rätt att ladda ner, installera och använda Appen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkor eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod försöka kopiera, plocka isär, dekompilera, dekonstruera, härleda koden, avkryptera, modifiera eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Appen eller på tjänsterna däri. 

För att skapa förutsättningar för en användbar och ansvarsfull tjänst kräver vi att du:

  • använder samma namn för ditt konto som det namn du använder i vardagen,
  • uppger korrekta uppgifter om dig själv, 
  • endast skapar ett konto (ditt eget) och använder det för personligt bruk, 
  • inte delar ditt lösenord, beviljar andra åtkomst till ditt konto eller överför ditt konto till någon annan (utan vårt tillstånd).

United Eyes har rätt att fritt granska allt innehåll som görs tillgängligt i Appen och välja att begränsa eller ta bort innehåll som vi anser strider mot dessa allmänna villkor eller mot lag.

3. Pris och villkor

Appen är gratis att använda för privatpersoner. Ingen ångerrätt gäller för Appen. För att ha rätt att använda Appen krävs att din fastighetsägare har anslutit sig till Appen. Föreningar, organisationer eller företag ansluter sig till Tryva genom särskilda avtal. Sådana avtal kan innebära särskilda kostnader. Utöver Appen erbjuder vi även tilläggstjänster som kan innebära särskilda kostnader och villkor.

Användande av Appen kan innebära kostnader för trafik- eller dataanvändning. Användaren ansvarar själv för dessa kostnader gentemot sin mobil- eller internetleverantör. Vissa funktioner kan kräva uppkoppling mot internet eller andra funktioner hos enheten för att fungera helt eller delvis.

4. Tillstånd du ger oss 

Du behåller äganderätten till de immateriella rättigheter du skapar i användandet av Appen. För att United Eyes ska kunna tillhandahålla Appen och dess funktionalitet behöver du emellertid ge oss licens att nyttja dina rättigheter och ditt innehåll. Denna licens ger oss, och din fastighetsägare, rätt att utan vederlag använda och bearbeta dina immateriella rättigheter och ditt innehåll och tillhandahålla det för andra användare och organisationer som använder Appen. Sådan användning kan bland annat innefatta publicering av inlägg i United Eyes externa kommunikationskanaler, i Appen eller på webbplatser. Publicering kan även komma att ske med namn när vi anser att det är motiverat. Denna licens har inte någon geografisk eller tidsmässig begränsning och fortsätter att gälla även efter att din användning av Appen har upphört. 

5. Personuppgifter

Genom användande av Appen kommer United Eyes AB att behandla dina personuppgifter. United Eyes AB är personuppgiftsansvarig till den behandling av personuppgifter som sker i Appen. Ändamålen med behandlingen är att samla in, lagra och använda uppgifterna för att möjliggöra för användaren att nyttja Appen och dess funktioner. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras och dina rättigheter här.

6. Tillhandahållen tjänst

Appen möjliggör snabb upptäckt och första insats vid brand och andra skador. Appen indikerar behov av service för anslutna enheter och ger information om enheter som har tagits ur bruk. Om du väljer att godkänna det ger Appen användaren meddelande om larm i din fastighet. Vid förekomst av sådana meddelanden har du möjlighet att chatta med andra boende som också har larmats om en händelse. Appen möjliggör därmed kommunikation och samverkan i händelse av fara. 

Vid användning av Appen kan vi komma att skicka meddelanden och information till dig. Du kan själv göra vissa val kring denna kommunikation i Appen. 

Visst innehåll i Appen tillgängliggörs för andra användare. Den som har gjort innehåll tillgängligt bär ansvaret för att informationen är korrekt.

7. Notiser

Appen utgör en informationskanal för United Eyes. Du kan därför komma att motta meddelanden med anledning av din användning. Sådan information kan skickas via push-notiser och andra meddelanden genom Appen eller via e-post. 

8. Positionering

För att vissa funktioner i Appen ska fungera krävs att du samtycker till att din mobila enhets position läses av. Du är fri att godkänna eller neka positionering. Detta gör du genom inställningar om platstjänster på din enhet. Om du stänger av positionering kommer vissa funktioner i Appen inte att fungera. Genom användande av positioneringstjänsten i Appen samtycker du till att positionering och behandling av personuppgifter sker i enlighet med dessa Allmänna villkor och United Eyes integritetspolicy.

9. Uppförandekod

Vi vill att alla ska vilja använda Appen och att den ska vara till hjälp för boende och fastighetsägare vid nödsituationer. Du måste därför vid användning av Appen följa vår uppförandekod. Det innebär att du inte får använda Appen till att göra eller dela något som:

  • bryter mot dessa villkor, som är olagligt, vilseledande, diskriminerande eller bedrägligt (eller bistå någon annan att använda Appen på ett sådant sätt),  
  • utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd i övrigt,
  • gör intrång i eller kränker någon annans rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) med förbehåll för undantag eller begränsningar som gäller enligt lag,
  • innebär marknadsföring eller försäljning av produkt eller tjänst i kommersiellt syfte,
  • innebär missbruk av eller intrång i Appen och dess bakomliggande programvara och gränssnitt. 

Vid uppförande i strid med dessa villkor kan vi utan avisering komma att stänga av dig som användare och upphöra med att tillhandahålla dig Appen.

10. Ändringar i Appen

Vi arbetar hela tiden med att förbättra Appen. Vi kan därför utan avisering komma att lägga till eller ta bort funktioner i Appen helt eller delvis. 

11. Avslutande av användning

Du är närsomhelst fri att sluta använda Appen. Vid avslutande av användning kan du skicka begäran om avslut till support@tryva.com. Du kan i samband med detta även begära att vi tar bort information vi har som går att hänföra till dig personligen. Vi raderar i sådant fall de uppgifter som vi inte har lagliga skyldigheter att behålla.  

12. Ansvarsbegränsningar

United Eyes ansvar gentemot Användaren är begränsat till vad som anges i dessa villkor och tvingande lagstiftning. United Eyes ansvarar inte för skada på fastighet eller annan skada, utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftsavbrott, förlust av data såvida det inte föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet. United Eyes har inget ansvar för eventuellt länkat innehåll från andra webbsidor eller resurser. United Eyes har inte heller någon skyldighet att ersätta Användaren för skada som Användaren lider till följd av att Appen inte motsvarar Användarens förväntningar. 

United Eyes ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Användaren inte iakttagit dessa allmänna villkor eller United Eyes instruktioner. 

United Eyes är befriade från att fullgöra avtalsförpliktelser eller ersätta skada om skadan eller underlåtenheten har uppstått på grund av ett hinder som ligger utanför vår kontroll och omständigheten avsevärt förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet (s.k. ”Force Majeure”). Force Majeure kan exempelvis orsakas av en myndighetsåtgärd, transportstörning, IT- och telefonistörning, import- eller exportförbud, förändrad lagstiftning, fel hos underleverantör med systemdrift eller teknisk utrustning, pandemi, arbetskonflikt, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, blixtnedslag eller översvämningar. 

Användaren och United Eyes har en skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar någon part denna skyldighet reduceras eventuell ersättning i motsvarande mån. 

13. Överlåtelse

United Eyes har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan förbehåll eller begränsningar.

14. Tvist

Detta avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om du tycker att en vara du har köpt av oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller genom att använda EU:s gemensamma onlineplattform för tvistlösning, se här. Du har också rätt att vända dig till allmän domstol. 

15. Kontaktuppgifter

Du är välkommen att kontakta United Eyes kundtjänst vid frågor eller begäran om avslut.

E-post support@tryva.com

Du kan också kontakta oss via post:  

United Eyes AB 

Wallingatan 24, 3 tr

111 24 Stockholm, Sweden

 

Information om United Eyes AB 

Org. nr. 556984-9481 

Mervärdesskattenummer: SE556984948101

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!