5 åtgärder för en brandsäker solcellsanläggning

solcellsanläggning

Ökade energikostnader får allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att överväga att producera egen el med solceller, men anläggningarna medför många brandrisker. Räddningstjänsten varnar dessutom för att solceller kan vara farliga att släcka. Vi tipsar därför om säkerhetshöjande åtgärder för en brandsäker solcellsanläggning.

5 säkerhetshöjande åtgärder för solcellsanläggning

 1. Auktoriserad installatör. Den främsta brandrisken är solcellsanläggningar som blivit inkorrekt installerade av obehöriga personer. En solcellsinstallation får endast utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag, eller underentreprenör som är registrerad hos Elsäkerhetsverket.

 2. Montera på icke brännbart underlag. Vid montering av solcellspaneler skall risker för brandspridning från paneler till vägg-/takkonstruktion och nedfallande delar tas i beaktande. Montera därför solcellspaneler på obrännbart underlag och undvik nära anslutning till brandfarliga eller explosiva varor.

 3. Korrekt strömbrytning. Uppsala Brandförsvar föreslår att nya solcellsanläggningar utformas så att likströmskablaget från solcellspanelerna blir strömlöst då ström till paneler/byggnad bryts. Det kan vara upp till 1000 V likspänning i kablaget vilket således kan innebära stora risker för räddningspersonal. En lösning för att uppnå detta är att det finns en växelriktare inbyggd i (eller vid) respektive panel. Om strömmen till solcellsanläggningen bryts blir panel och matarkablar säkra.

  Strömmen ska kunna brytas via en eller flera nödavstängningsknappar. Utmärk dessa tydligt innanför dörr till det fria/angreppsväg och komplettera med någon form av indikation, till exempel en lampa, att ström är av.

 4. Drift och underhåll. Vid avslutad solcellsinstallation går ansvar för underhåll över till anläggningsinnehavare. Se alltid till att inkludera solcellsanläggningen och dess risker i det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA). De som äger en eller flera större solcellansläggningar kan välja att teckna ett serviceavtal med leverantören, eller annan firma som är insatt på just solel, som regelbundet kontrollerar anläggningen.

 5. Skyltning & kontaktuppgifter. Märk ut på bottenplan, i anslutning till entré/angreppsväg, att byggnaden har solcellsanläggning samt lämna kontaktuppgift till solcellsinstallatör och fastighetsansvarig.


  Uppkopplade brandskyddssystem upptäcker brand även där personer inte befinner sig.
  Traditionella brandvarnare gör ingen nytta om ingen hör dem tjuta. Idag finns det ny teknik med uppkopplade brandskyddssystem som möjliggör snabbare upptäckt och första insats vid brand. Uppkopplade brandvarnare upptäcker brand och kan direkt larma till medarbetare, jour, boende och larmcentral.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!