Brandskydd i gemensam lokal som lånas eller hyrs ut

I gemensamma lokaler i flerbostadshus som lånas eller hyrs ut, exempelvis för fester eller andra tillfälliga arrangemang, är det extra viktigt med bra brandskydd då många personer ofta vistas i lokalerna samtidigt. Denna artikel förklarar ansvarsfördelningen mellan hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar som äger, förvaltar eller hyr ut lokalen och själva hyresgästen, innehåller en anpassningsbar checklista för brandsäkerhetsåtgärder, samt rekommendationer för brandskydd.

Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst

MSB förklarar att ansvaret för brandskyddet ligger enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap 2 §, både på den som äger byggnaden och på den som lånar eller tillfälligt hyr lokalen.

I ansvaret ligger också att du som ägare ska arbeta med ditt brandskydd på ett systematiskt sätt för att kunna överlämna lokalen med bra brandskydd till den som hyr. Det är även rekommenderat att den som hyr ut lokalen för en dialog med hyresgästen.

Checklista för fastighetsägare att kontrollera innan uthyrning

 • Skyltning: Skylt som anger max antal tillåtna personer i lokalen ska finnas anslagen på en väl synlig plats i lokalen.
 • Utrymningsvägar: Kontrollera att lösa föremål eller sopor inte är placerade i utrymningsvägarna. Dörrar ska kunna öppnas utan nyckel eller verktyg, och att vägledande markering lyser och syns tydligt för dem som behöver utrymma. Kontrollera även att ytor i anslutning till byggnaden som kan påverka utrymningen vintertid är snöröjda och sandade.
 • Branddörrar: Kontrollera att stängningsanordningar på självstängande branddörrar fungerar och att dörrarna inte är uppställda eller upphakade.
 • Släckutrustning: Säkerställ fungerande släckutrustning som är placerad på lämpliga samt markerade platser.
 • Nödbelysning: Kontrollera nödbelysning som även lyser vid strömavbrott (nödbelysning ska finns i lokal för fler än 150 personer).
 • Utrymningslarm: Kontrollera utrymningslarm (utrymningslarm ska finns i lokal för fler än 150 personer).
 • Information till hyresgäst: Ge hyresgästen information om brandskyddet i lokalen. Gå igenom detta tillsammans.

Checklista för tillfällig hyresgäst att kontrollera

Hyresgästen ska ansvara för att verksamheten sker på ett säkert sätt före, under och efter arrangemanget.

 • Antalet gäster: Håll antalet gäster inom gränserna för godkänd lokal.
 • Utrymningsvägar: Se till att utrymningsvägarna är öppna, tydligt markerade och inte blockeras av sopor eller andra föremål. Kontrollera även ytor i anslutning till utrymningsvägarna.
 • Information till besökare: Informera dina gäster om regler och utrymningsvägar direkt när de anländer.
 • Släckutrustning: Ta reda på var släckutrustningen finns och hur man använder den
 • Brandrisker: Placera ljus och marschaller på säkra platser och underlag. Överväg alternativ till levande ljus.
 • Innan lokalen lämnas: Se till att levande ljus är släckta, stäng av elektrisk utrustning som spisar, diskmaskiner och kaffekokare. Dessutom bör du se till att aska eller fimpar är släckta och placerade i obrännbara kärl. Placera brännbara material som sopsäckar och pappersåtervinning på angiven plats.

Uppkopplade brandvarnare med smart larm till flera mottagare

Vid brand är tiden till upptäckt och första insats avgörande. Med uppkopplade brandvarnare kan man skicka larm till larmcentral, jour och räddningstjänst. Larm kan även styras till boende och grannar via app. Med snabb upptäckt sparas livsviktig tid.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!