Vem ansvarar för brandskyddet i en BRF?

Vem ansvarar för brandskydd?


Alla bostadsrättsföreningar, oavsett storlek, skall bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. I artikeln introducerar vi Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), reder ut ansvarsfrågan och ger några tips på vägen.

Låt oss börja med grunderna – vad säger lagen?

Systematiskt brandskyddsarbete är ingen lag, utan allmänna råd för hur man tillämpar lagen om skydd mot olyckor (2003:788). Dessa allmänna råd är framtagen av Statens Räddningsverk som nu är del av MSB. Dessa allmänna råd vägleder fastighetsägaren, samt i praktiken förtydligar hur fastighetsägaren tar sitt juridiska ansvar.

Är det Styrelsen eller Brandskyddsansvarig som bär ansvaret?

Styrelsen har det yttersta ansvaret för brandskyddet i fastigheten och Ordföranden som bär ansvaret för att styrelsen genomför arbetet. En del i SBAn är att utse en person som är Brandskyddsansvarig, vilket trots titeln inte har det juridiskt ansvaret. Brandskyddsansvarig kan ingå i styrelsen eller arbeta på uppdrag av styrelsen.

Vilket ansvar har Brandskyddsansvarig?

Även om det juridiska ansvaret saknas så ingår flera viktiga ansvarsuppgifter i denna roll. Brandskyddsansvarig samordnar brandskyddet och säkerställer att det är korrekt utformat utifrån fastighetens förutsättningar. Hen ansvarar också för det utförs regelbundna kontroller av brandskyddet och att det löpande identifieras risker, vilket i en fastighet kan förändras över tid. Exempelvis om en lokal som föreningen hyr ut byter hyresgäster i en lokal. Den andra centrala delen i SBAn innebär att genomföra löpande kontroller.

Vilket ansvar har den boende?

Många föreningar skriver i stadgarna över ansvaret för underhållet av brandvarnaren på de boende. Denna delegering av ansvaret till de boende fungerar dock inte i praktiken, exempelvis saknar var femte lägenhet i flerfamiljshus en fungerande brandvarnare.

Det har tidigare varit svårt för Brandskyddsansvarig att kontrollera att de boende tar sitt ansvar, eftersom det krävt tillgång till lägenheterna. Moderna brandvarnare testar sig själva och där brandskyddsansvarig kan i sitt system enkelt kontrollera att samtliga brandvarnare har batteri och är fungerande.

Vad täcker försäkringen?

Kostnaderna för brandskadorna faller nästan alltid på föreningen och självriskerna är höga. Undantaget är bostadsinnehavarens ytskikt och inredning, vilket faller på den boende. Stadgarna i en förening kan ålägga den boende att teckna en tilläggsförsäkring, vilket täcker föreningens självrisk om den boende varit vållande.

Vad ingår i det systematiska brandskyddsarbetet?

När ni definierar och uppdaterar ert systematiska brandskyddsarbete så behöver hänsyn tas till samtliga risker i fastigheten. Laddning av elbilar, grillar, barnvagnar i trappuppgången och saknade brandvarnare är några exempel på områden som bör inkluderas i ert SBA. Finns det en restaurang i bottenplan ansvarar styrelsen för att hyresgästen har sitt brandskydd på plats.

Dokumentationen och kontroller är grunden i bra brandskyddsarbete

Brandskyddet, den tekniska utrustningen, ansvarsområdet och kontrollbehovet behöver dokumenteras, vilket bör initialt göras av en brandskyddsexpert. En bra dokumentation förenklar arbetet, men dokumentationen är även ett nödvändigt stöd den dagen som brandskyddsansvaret övergår till en annan person.

Ansvaret är viktigt men säkerheten är nödvändig

Styrelsen har det juridiska ansvaret för SBA-arbetet, vilket de flesta föreningar gör på ett seriöst sätt. Om utgångspunkten är att endast uppfylla lagar och regler så finns det ändå stor risk att det ändå finns allvarliga brister i brandsäkerheten. Detta inträffar normalt då ansvaret delegeras till andra, exempelvis de boende.

Kom ihåg att den viktigaste drivkraften bakom brandskyddet skall vara säkerheten för er som bor och vistas i fastigheten!

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!