Individanpassat brandskydd – MSBs strategi och kommunernas skyldigheter

Individanpassad brandskydd

Kommunerna har ökade skyldigheter

Samtliga kommuner skall enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) ha en handlingsplan för den förebyggande verksamheten. MSB är sedan 2021 bemyndigad att utfärda föreskrifter inom flera områden för att stärka kommunernas arbete inom skydd mot olyckor. Samma myndighet, MSB, definierar strategin mot olyckor och omkomna i bränder och behoven av individanpassat brandskydd.

Socialtjänsten ansvarar för brandskydd hos samtliga brukare

Ansvaret för brandskyddet hos brukare har historiskt varit otydligt och hanterats som en het potatis där ansvaret delegerats till den boende, eller i vissa fall även till fastighetsägaren. MSBs strategi mot bränder demonstrerar att kommunen skall i sin handlingsplan adressera riskgrupper inom LSO.

Socialtjänstens brukare är centrala i MSBs strategi för bra brandskydd och nollvisionen. Kommunerna behöver därför förtydliga det förebyggande arbetet i sin handlingsplan mot olyckor i kommunen.

Fokus på information, brandvarnare och snabba insatstider i MSBs strategi

MSBs strategi är uppdelad i fem åtgärdspunkter där socialtjänsten bör adressera fyra på ett metodiskt tillvägagångssätt.

MSB Strategi Fastighetsägare

Fyra åtgärdspunkter skapar stark handlingsplan

Statistiken är tydlig om vilka grupper som orsakar flest bränder samt vilka som omkommer i bränder. I praktiken är samtliga personer med vård i hem eller på gruppboenden inom gruppen särskilt utsatt. Exempel på faktorer, som enligt MSBs rapport, bidrar till förhöjd risk att orsaka allvarliga bränder är personer som kommunen behöver adressera specifikt. Vissa av dessa behöver kommunen adressera genom det kommunala fastighetsbolaget.

  • Äldre personer
  • Rökare
  • Arbetslösa
  • Trångboddhet
  • Andra former av utanförskap eller missbruk
  1. Stärk kunskapen att förebygga och agera vid brand

Skapa metoder för att stärka kunskapen i fastigheterna med riskgrupper. Utgå ifrån att riskgrupperna har behov av särskild riktad kommunikation, exempelvis på hemspråk alternativt genom särskilda övningar med hemtjänsten.

  1. Öka antalet fungerande brandvarnare

Denna punkt är enklast att lösa. Med uppkopplade brandvarnare säkerställer du att den boende har brandvarnare som alltid fungerar.

  1. Verka för att genomföra en första insats med kort responstid

Uppkopplade brandvarnare gör det möjligt att sprida snabb information om brand i huset, vilket möjliggör en tidig insats. Mottagare av larmen kan vara anhöriga, kommunens personal, väktare eller räddningstjänsten. Genom att utbilda ”första insatspersoner”, samt att utrusta dessa med brandsläckare och brandfiltar, kan en första insats ske på ett mycket tidigt och säkert sätt.

Arbetet med innovation sker bakom kulisserna

Den sista pusselbiten i MSBs nationella strategi fokuserar på arbetet bakom brandsäkerhet. Tryva arbetar aktivt med räddningstjänster och forskare för att ta fram konkreta metoder och teknik, vilket gör det enkelt för fastighetsägare och socialtjänster att öka säkerheten för boende. I rapporten från 2020 går det att få mer information om metoder för snabba insatser i socioekonomiskt utsatta områden och uppkopplat brandskydd. 

Enkelt att komma igång

Tryva har teknik, metodik och utbildningsmaterial som gör det enkelt för dig inom kommunal verksamhet att komma igång. Tekniken finns sedan länge implementerad hos fastighetsägare i hela Sverige och passar såväl stora som små fastigheter. Hör av dig så hjälper vi er igång.

Inspireras av Västervik kommun där Socialtjänsten använder uppkopplade brandvarnare och första insatspersoner -> 

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!