Vanliga brister i brandcellsgränser i flerbostadshus

Vanliga brister i brandcellsgränser i flerbostadshus

Varje lägenhet i flerbostadshus ska vara en egen brandcell för att stå emot brand- och rökspridning mellan lägenheter i minst 60 minuter. Men även trapphus, vind och garage kan vara egna brandceller. Vid brand kan brister i brandcellsgränser däremot leda till ökad risk för att människor blir skadade av brandgaser, snabbare brandförlopp och försämrad möjlighet till utrymning. Hur ser det ut i din fastighet?

Vad är en brandcell?

Boverkets byggregler, BBR, definierar vad en brandcell är:

”Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader. Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp.”

Dörrar mellan de olika brandcellerna är kallade branddörrar och ska begränsa brandspridning. Oftast är alla dörrar som vetter mot trapphuset branddörrar, såsom dörrar till lägenheter, källare och vind.

Kontrollpunkter av brandcellsgränser att se över

Ta hjälp av checklistan nedan i ert systematiskt brandskyddsarbete (SBA) när du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kontrollerar era brandcellsgränser.

Kontrollera att branddörrar hålls stängda. Förse branddörrar med dörrstängare där det krävs, exempelvis till vind och källare (undantag för lägenhetsdörrar), och sätt upp skyltar som uppmanar till att hålla dörrarna stängda. Se till att dörrarna inte står uppställda med kilar eller hakar och att de verkligen sluter tätt och stänger ordentligt.

– Kontrollera att genomföring (t ex rör och kablar) i brandcellsgräns (väggar, bjälklag och vindssektionering) är tätad i föreskriven brandteknisk klass. Titta efter synliga eller otätade hål, exempelvis rör eller ledningar, eller andra skador. Se till att öppningar som tas upp för kabel-, VVS- och andra installationer återtätas med typgodkänd metod så att ingen rök kommer igenom vid en eventuell brand.

Kontrollera att ventilationsbrandskyddet fungerar korrekt och sköts enligt leverantörens anvisningar. Det är vanligt att ventilationssystemet ska vara i drift även vid brand (s.k. fläkt i drift) eller att man använder sig av brand-/brandgasspjäll för att begränsa brandröken. Oavsett lösning är det viktigt med kontroll och skötsel – notera till exempel om ett brandspjäll fellarmar.

Omfattande konsekvenser vid brand på vind

Många vindar saknar brandcellsindelningar. Om brandcellsindelning ändå finns så är de ofta sämre utförda än andra brandcellsgränser i flerbostadshus, enligt tidigare studier inom området. Risken för spridning till andra brandceller är därav större jämfört med i andra utrymmen. Det är också vanligt att brandvarnare inte finns på vinden, och chansen att någon hör en tjutande brandvarnare på vinden är liten, eftersom det är en plats där personer sällan vistas. Läs mer om vindsbränder här.

Uppkopplade brandvarnare ökar säkerheten

Med uppkopplade brandvarnare installerade i exempelvis lägenheter, vinden eller garage möjliggörs snabb första upptäckt och insats – vilket räddar både liv och fastighet. Utöver att tjuta som en traditionell brandvarnare kan larm från uppkopplade brandvarnare även styras direkt exempelvis boende, fastighetsskötare, jour och larmcentral.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!