Regler gällande utrymningsvägar i flerbostadshus

trapphus som utrymningsvägar

Något av det viktigaste när det brinner är tidig upptäckt och att ha säkra utrymningsvägar. Därför behöver fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och hyresgäster i flerbostadshus tillsammans säkerställa fria och lättillgängliga utrymningsvägar. I den här artikeln förklarar vi vad som räknas som utrymningsvägar, vilka regler som gäller och hur man underlättar en säker utrymning vid brand.

Vad räknas som en utrymningsväg?

Utrymningsvägar kan exempelvis vara trapphus eller dörrar som leder utomhus. Även loftgångar utanför lägenheter är att betrakta som utrymningsvägar. En utrymningsväg ska snabbt möjliggöra att en person kan lämna byggnaden vid exempelvis brand – utan att sätta sitt liv i fara. Brandskyddsföreningen förtydligar att grundkravet för flerbostadshus är att det ska finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Detta för att om en väg är avspärrad av en brand, så ska det finnas ytterligare ett alternativ att ta sig ut.

För hus med fler än åtta våningar är normalt trapphuset den enda utrymningsvägen. Därför ställs det höga krav på att trapphusen byggs med hänsyn till materialval och att trapphusen ska utformas som egna brandceller. Den andra utrymningsvägen är via balkong eller fönster dit räddningstjänsten kan använda sig av sina stegar vid utrymning.

Vilka regler gäller för utrymningsvägar i flerbostadshus?

Utrymningsvägar får inte får vara blockerade, och ska vara helt fria från lösa föremål och brännbart material. Enligt boverkets byggregler är 0,9 m en minsta godtagbar fri bredd för en utrymningsväg. Räddningstjänsten måste kunna bära och utrymma skadade personer på en bår.
Det är viktigt att komma ihåg att en utrymningsväg både är de boendes väg ut vid en brand – och räddningspersonalens väg in för att kunna undsätta personer.

Om det ligger föremål i trapphuset ökar dessutom risken för anlagd brand, snabbare brandspridning och farlig rökutveckling. Därför får exempelvis inte cyklar eller barnvagnar placeras i en utrymningsväg utan ska istället placeras i cykel- respektive barnvagnsförråd.

Får rullatorer stå i trapphus?

Det finns undantag där man får placera föremål i utrymningsvägar. För en person med funktionsnedsättning behöver utrustning som rullator, rullstol eller elrullstol ha hög tillgänglighet både i vardagen och vid nödsituationer. Därför får dessa föremål enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förvaras i trapphus, så länge de inte inkräktar på den fria utrymningsbredd som krävs och att andra förvaringsalternativ först har beaktats. Exempelvis källar-, vinds och gårdsutrymmen eller själva lägenheten är att föredra som förvaring.

Viktigt att tänka på vid förvaring i t.ex. trapphus är att avlägsna lättantändliga material som dynor och kuddar för att minimera brandrisken. Elrullstolar och liknande utrustning får inte heller laddas i utrymningsvägarna. Detta eftersom laddningen utgör en brandrisk.

Får man förvara rullator i trapphus?

5 sätt att säkerställa trygga utrymningsvägar

  1. Använd uppkopplade brandvarnare för tidig upptäckt och snabb första insats. Detta räddar både liv och fastighet då bränder och rökutveckling i de viktiga utrymningsvägarna är särskilt allvarliga.
  2. Kontrollera regelbundet att utrymningsvägarna är fria från blockerande föremål och informera boende om vilka regler som gäller.
  3. Fungerande belysning och utrymningsskyltar (även vid strömavbrott!) för att lättare hitta vägen ut.
  4. Säkerställ att dörrar är lätt identifierbara och enkla att öppna.
  5. Se till att rökluckor och/eller fläktar provas och servas regelbundet. Rökluckor och fläktar används för att vädra ut rök ur exempelvis trapphus. Det är viktigt att dessa underhålls ordentligt så att de fungerar om olyckan väl är framme.

Safeland Fastighet blir Tryva.

Safeland Fastighet byter namn till Tryva och renodlar verksamheten för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Varumärket Safeland lever vidare till konsumentmarknaden.

Varmt välkommen till Tryva!